ಸುದ್ದಿ

ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ - ಎಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ - ಸ್ವಿಚ್ - ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ - ಸ್ಟೀಮ್ - ಪಿಸಿ